z myślą o rodzicach i dzieciach

Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin Wydarzeń Fundacji RoRo

 1. Organizatorem zajęć/ warsztatów/ imprez/ spacerów/ gier miejskich/ półkolonii, zwanych dalej Wydarzeniami, jest Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, zwana dalej Fundacją.
 2. Wydarzenia otwarte są dla wszystkich chętnych, chyba że w opisie podano inaczej.
 3. Wydarzenia są bezpłatne, o ile w opisie zajęć nie jest napisane inaczej.
 4. Zapisując się na Wydarzenie Uczestnik ma obowiązek sprawdzenia, czy dysponuje czasem wtedy, gdy Wydarzenie jest planowane. Dotyczy to zarówno Wydarzeń pojedynczych, jak i cykli. Prosimy o zapisy wyłącznie osoby, które mogą wziąć udział w całym Wydarzeniu.
 5. Na Wydarzenia przychodzimy zdrowi, dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci.
 6. W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, to zobowiązany jest do jak najwcześniejszego powiadomienia o tym Organizatora, wysyłając maila na adres warsztaty@fundacjaroro.org
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub odwołania Wydarzenia w przypadku siły wyższej. W takiej sytuacji powiadomi o tym Uczestników mailowo, sms-em lub telefonicznie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) potocznie zwane RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Rozwoju Rodziny RoRo.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 5213588787, REGN: 142651291.
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć/ warsztatów/ imprez/ spacerów/ gier miejskich – zwanych Wydarzeniem (przetwarzane dane to: imię i nazwisko dziecka i/lub osoby dorosłej, adres email, numer telefonu) oraz/ lub w celu wysyłki newslettera (przetwarzane dane to: imię i adres email).
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji na Wydarzenie/ newsletter.
 4. Państwa dane przekane przy rejestracji na Wydarzenie i/ lub newsletter przekazywane są następującym odbiorcom:
  1. 4.1 H88 spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  2. 4.2 Google – w celu prowadzenia korespondencji mailowej
  3. 4.3 Dodatkowo – w przypadku Wydarzenia – w sytuacji, gdy projekt realizowany jest w oparciu o dotację, to listy obecności z Wydarzeń przekazywane są Grantodawcy, w celu rozliczenia projektu. Państwa dane, na listach obecności z zajęć, widzą też osoby z nami współpracujące – prowadzące Wydarzenia. Podpisali oni z nami klauzule, które zobowiązują ich do odpowiedniego przechowywania Państwa danych i zachowania ich w poufności.
  4. 4.4 Dodatkowo – w przypadku newslettera –  UAB „MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera,
 5. Postawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie Wydarzenia lub wysłanie newslettera – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku Wydarzeń organizowanych w oparciu o dotacje – art. 6, ust. 1 lit. f – konieczność rozliczenia projektu.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie realizować celów w jakim są zbierane.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją celu, np. w przypadku projektów dotowanych oraz półkolonii mamy obowiązek przechowywać dokumentację przez 5 lat od zakończenia roku, w którym projekt był realizowany.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: fundacja@fundacjaroro.org
Skip to content