REGULAMIN PÓŁKOLONII FUNDACJI RORO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestniczenia w półkoloniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Rodziny RoRo, o numerze REGON: 142651291, NIP: 5213588787, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368215, zwaną dalej Organizatorem.

§1 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-10 lat (rocznik urodzenia 2008-2013).
 2. Uczestnicy pozostają pod opieką wykwalifikowanych Wychowawców. 
 3. Rezerwacji miejsca na półkolonie może dokonać rodzic lub prawny opiekun Uczestnika, zwany dalej Zgłaszającym, poprzez wypełnienie formularza na stronie wakacje.fundacjaroro.org lub telefonicznie pod numerem 515 766 001.
 4. Po wypełnieniu formularza bądź rezerwacji telefonicznej Organizator wyśle Zgłaszającemu mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z dokumentami do wypełnienia.
 5. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na półkolonie jest wpłata zaliczki w wysokości 250 PLN na konto Fundacji Rozwoju Rodziny RoRo, nr konta: 85 1240 6410 1111 0010 3682 5238. Brak wpłaty w ciągu 4 dni od wysłania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia traktowany będzie jako rezygnacja z półkolonii.
 6. Pozostałą do zapłacenia kwotę Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić w terminie najpóźniej do 14 dni przed datą rozpoczęcia wybranego turnusu półkolonii.
 7. Zgłaszający wyraża zgodę na udział Uczestnika we wszelkich aktywnościach, zabawach, wycieczkach organizowanych w czasie półkolonii. W przypadku niezgody bądź niemożności uczestniczenia dziecka w wybranych aktywnościach, Zgłaszający zobowiązany jest złożyć pisemną informację.
 8. Zgłaszający lub inne osoby uprawnione zobowiązani są do osobistego przyprowadzania Dziecka każdego dnia zajęć do Wychowawcy półkolonii i potwierdzania na liście odbioru Dziecka po zakończeniu każdego dnia zajęć.
 9. Zgłaszający jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka, uczuleniach.
 10. Organizator ma prawo odmówić zapisania Uczestnika na półkolonie w przypadku braku miejsc lub w sytuacji, gdy nie jest w stanie zapewnić opieki adekwatnej do specjalnych potrzeb dziecka.
 11. Zgłaszający zobowiązuje się do odbierania Uczestnika zajęć do godziny 17:20. W przypadku spóźnienia, Zgłaszający zobowiązany jest dopłacić 50 PLN za każde 30 minut opóźnienia w odbiorze Dziecka.
 12. Koszt uczestnictwa w półkoloniach (w jednym turnusie) wynosi 690 PLN. Oferujemy rabat 10%: przy zapisie rodzeństwa (dla każdego z Uczestników), dla dzieci, które biorą udział w więcej niż jednym turnusie (rabat na drugi i kolejne turnusy) oraz dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny. Oferujemy także rabat 5% dla uczestników zajęć Pracowni Eksperymentu w roku 2018/2019. Rabaty nie sumują się i nie obowiązują przy ofertach specjalnych, w których cena turnusu jest niższa niż 690 PLN.
 13. W przypadku, gdy Dziecko nie uczestniczy w niektórych dniach/godzinach w zajęciach w ramach półkolonii, Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot kosztów.
 14. Zgłaszający może zrezygnować z udziału Dziecka w półkoloniach poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: wakacje@fundacjaroro.org, wpisując w temacie „rezygnacja, imię i nazwisko Dziecka, numer turnusu”. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie powyżej 14 dni przed ich rozpoczęciem Zgłaszającemu przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu Zgłaszającemu przysługuje zwrot w wysokości 50 procent wpłaconej kwoty. Gdy rezygnacja następuje na 6 lub mniej dni przed rozpoczęciem turnusu opłata nie zostaje zwracana.

§ 2 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki Uczestnikom, poprzez wykwalifikowaną kadrę Wychowawców, w czasie trwania każdego turnusu, w godzinach 7:40-17:20.
 2. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania w czasie trwania półkolonii różnych atrakcji w postaci: różnorodnych zajęć, wycieczek, zabaw w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu, wizyt gości specjalnych. Program półkolonii różni się w poszczególnych turnusach, zaś program podany na stronie internetowej jest przykładowy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu półkolonii.
 4. Organizator ma prawo do odwołania półkolonii w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora lub zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników. W tej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu Zgłaszającemu 100% wpłaconej kwoty.
 5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom całodziennego wyżywienia: śniadania, obiadu, podwieczorku. Spożywanie przez Uczestników posiłków przyniesionych z domu jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji ustalonych z Organizatorem.
 6. Organizator oświadcza, iż każdy Uczestnik objęty będzie na czas trwania półkolonii ubezpieczeniem NNW.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do: stosowania się do poleceń Wychowawców, traktowania z szacunkiem Wychowawców oraz innych Uczestników, nieopuszczania zajęć lub grupy w miejscu, w którym ona przebywa bez zgody i wiedzy Wychowawców, szanowania mienia i pomocy dydaktycznych, niekorzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych bez zgody Wychowawcy, przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. W skrajnych przypadkach związanych z naruszeniem zasad Regulaminu przez Uczestnika, Kierownik półkolonii ma prawo prosić Zgłaszającego o wcześniejsze odebranie Dziecka z zajęć lub skreślić Dziecko z listy Uczestników. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa.
 3. Za szkody wyrządzone przez Dziecko odpowiada Zgłaszający.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie rzeczy osobistych Uczestników oraz za zgubione w czasie półkolonii przedmioty. Organizator sugeruje by nie przynosić na półkolonie wartościowych rzeczy.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Wychowawcę lub inną osobę w razie zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika.
 6. Podawanie leków dzieciom przez Wychowawcę możliwe jest tylko na wyraźną, pisemną prośbę Zgłaszającego.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny.
 2. Organizator oświadcza, że półkolonie zgłoszone będą w odpowiednim terminie do Kuratorium Oświaty.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 5213588787, REGON 142651291.

2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu półkolonii. 

3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji telefonicznej oraz w kartach kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku.

4. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

5. Postawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie półkolonii – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku danych wrażliwych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku – art. 9, ust. 2 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie realizować celów w jakim są zbierane.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją celu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: fundacja@fundacjaroro.org