z myślą o rodzicach i dzieciach

Zaznacz stronę

Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ FUNDACJI RORO

 1. Organizatorem zajęć/ warsztatów/ imprez/ spacerów/ gier miejskich/ półkolonii, zwanych dalej Wydarzeniami, jest Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, zwana dalej Fundacją.
 2. Wydarzenia otwarte są dla wszystkich chętnych, chyba że w opisie spotkania podano inaczej.
 3. Wydarzenia są bezpłatne, o ile w opisie zajęć nie jest napisane inaczej.
 4. Zapisując się na Wydarzenie Uczestnik ma obowiązek sprawdzenia czy dysponuje czasem wtedy, gdy jest ono planowane. Dotyczy to zarówno Wydarzeń pojedynczych jak i cykli. Prosimy o zapisy wyłączenie osoby, które mogą wziąć udział w całym Wydarzeniu.
 5. Na Wydarzenia przychodzimy zdrowi.
 6. W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, to zobowiązany jest do jak najwcześniejszego powiadomienia o tym Organizatora, wysyłając maila na adres warsztaty@fundacjaroro.org.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub odwołania Wydarzenia w przypadku siły wyższej. W takiej sytuacji powiadomi o tym Uczestników mailowo lub telefonicznie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) potocznie zwane RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Rozwoju Rodziny RoRo.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 5213588787, REGON 142651291.
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć/ warsztatów/ imprez/ spacerów/ gier miejskich – Wydarzeń (przetwarzane dane to: imię i nazwisko dziecka i/lub osoby dorosłej, adres email, numer telefonu).
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji na Wydarzenie.
 4. Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom – w sytuacji, gdy projekt realizowany jest w oparciu o dotację, to listy obecności z Wydarzeń przekazywane są Grantodawcy, w celu rozliczenia projektu. Państwa dane, na listach obecności z zajęć widzą też osoby z nami współpracujące – prowadzące Wydarzenia. Podpisali oni z nami odpowiednie klauzule, które zobowiązują ich do odpowiedniego przechowywania Państwa danych i zachowania ich w poufności.
 5. Postawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku zajęć organizowanych w oparciu o dotacje – art. 6, ust. 1 lit. f – konieczność rozliczenia projektu.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie realizować celów w jakim są zbierane.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją celu, np. w przypadku projektów dotowanych oraz półkolonii mamy obowiązek przechowywać dokumentację przez 5 lat od zakończenia roku, w którym projekt był realizowany.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: fundacja@fundacjaroro.org.
Skip to content